środa, 29 maja, 2024
SeoHost.pl

XLII sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć uroki...

XLII sesja Rady Miasta Jarosławia – 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00.

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021.1372 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 6 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2021 r.

IV Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Jarosławia na 2022 rok.

V Podjęcie uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2022 r.: a) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczących stałych komisji rady miasta, b) przedstawienie opinii rad dzielnic o projekcie budżetu, c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu, d) dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek, e) głosowanie uchwały budżetowej.

VI Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

VII Podjęcie uchwał: 1) w sprawie nabycia nieruchomości, 2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 9) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 10) w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ochrony Środowiska i Adaptacji do Zmian Klimatu.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

IX Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

X Przyjęcie planu pracy na 2022 rok: Rady Miasta Jarosławia, Komisji Rewizyjnej.

XI Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XII Wolne wnioski i informacje.

XIII Zakończenie obrad.

najnowsze

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak widać to w narodzie rosyjskim,...
SeoHost.pl