czwartek, 28 września, 2023

XXXI sesja Rady Miasta

Zobacz też

Jarmark Benedyktyński 2023

Zaproszenie na XII Jarmark Benedyktyński w Jarosławskim Opactwie - 16-17września (sobota i niedziela)

Po raz kolejny sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się w formie zdalnej. Obrady były zdominowane przez kwestie społeczne. Pełny zapis blisko 7-godzinnej sesji oraz porządek obrad znajdują się poniżej.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 lutego 2021 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2021,

2) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Jarosław do Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,

3) w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejski Jarosław,

4) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.,

5) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia.

V Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.

VI Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

VII Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosław. Omówienie działalności MOPS:

a) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2020 rok,

b) sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Seniora” za rok 2020,

c) sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” za rok 2020.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Jarosławia.

IX Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

najnowsze

Antypolonusi

"Wojna nie jest nigdy tak daleko, bo wojna jest zawsze tak blisko…."Wojciech Młynarski Kim są,...
SeoHost.pl