piątek, 1 marca, 2024

XXX sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Jarosławska Droga Krzyżowa 2024

W piątek 16 lutego odbędzie się w Jarosławiu wspólna dla wszystkich parafii Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Rozpocznie się...

W trakcie sesji radni zajmowali się Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2021 rok, dzierżawą i innymi czynnościami związanymi z gospodarką nieruchomościami, czy uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Na koniec sesji, radni zapoznali się z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok oraz ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia za okres 21.01.2021 – 12.02.2021, w tym przede wszystkim z realizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia.

Proponowany porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2021 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jarosławia na 2021 r.,

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

9) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej,

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie prozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław,

11) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

13) w sprawie zmiany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku,

14) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok.

V Przegląd stanu mienia komunalnego, zasobów mieszkaniowych i lokalowych.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

najnowsze

Szukając wspólnego mianownika….

To był dzień , kiedy nagle zgasły wszystkie reklamy na Times Square i Fifth Avenue, wielkie, gigantyczne rozświetlające ulicę...
SeoHost.pl