środa, 29 maja, 2024
SeoHost.pl

XXII sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć uroki...

W trakcie tej zdalnej sesji Rady Miasta doszło do zapowiedzianej wcześniej debaty o stanie Jarosławia. Następnie udzielono Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium. Oprócz tego podjęto liczne uchwały i przedstawiono sprawozdania i raporty dotyczące kwestii społecznych. Poniżej zapis video sesji oraz przewidziany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu:

  • XIX sesji rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 r.,
  • XX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 lutego 2020 r.,
  • XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 7 maja 2020 r.

IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania:

1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2019” – raport i informacje o raporcie dostępne TUTAJ

2) debata nad raportem

3) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania.

V Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2019 r.:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Jarosław za 2019 r.,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2019 r.,

d) dyskusja,

e) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.,

VI Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok:

a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2019 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2019 rok,

c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok,

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

VII Podjęcie uchwał.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

VIII Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosław. Omówienie działalności MOPS:

a) sprawozdanie z działalności MOPS w Jarosławiu za 2019 rok,

b) rozwiązywanie problemów społecznych miasta Jarosławia – 2019 r.,

c) sprawozdanie z realizacji programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”.

d) sprawozdanie z realizacji programu „Wspieranie Rodzin dla Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2019,

e) sprawozdanie z realizacji programu „Jarosławska Karta Seniora” za rok 2019,

f) ocena zasobów pomocy społecznej.

IX Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.

X Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

XI Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.  

XII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

XIII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XIV Wolne wnioski i informacje.

XV Zakończenie obrad.

Źródłojaroslaw.pl
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

najnowsze

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak widać to w narodzie rosyjskim,...
SeoHost.pl