piątek, 22 września, 2023

XIII sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

Dzisiaj o godzinie 10:00 w sali narad jarosławskiego ratusza rozpoczną się obrady XIII sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji. Poniżej transmisja na żywo i przewidywany porządek obrad. Projekty uchwał, sprawozdania i informacje na sesję zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

transmisja POD24 / YT

Przewidywany porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 sierpnia 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali użytkowych,

3) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej na terenie miasta Jarosławia,

4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu”, złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska,

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Dokumentacja projektowa (ZRID) na rozbudowę ul. Misztale wraz z połączeniem z ul. Dolnoleżajską”, „Dokumentacja projektowa (ZRID) na rozbudowę ul. Akacjowej”, „Dokumentacja projektowa (ZRID) na rozbudowę bocznej ul. Pogodnej (działka nr 464/2) wraz z ulicami bocznymi (zgodnie z MPZP)”, „Dokumentacja projektowa zabezpieczenia osuwiska przy ul. Krakowskiej na wysokości bazyliki oo. dominikanów”,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

8) w sprawie zmiany planowanych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

17) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

18) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli,

19) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok,

20) w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Jarosław jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

21) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

22) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

23) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

V Przegląd stanu mienia komunalnego, zasobów mieszkaniowych i lokalowych.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

źródło: jaroslaw.pl

najnowsze

Sezon 2023 w pełni – Arboretum Bolestraszyce

Arboretum w Bolestraszycach to piękne miejsce pełne roślin i wystaw. Pogoda sprzyja, więc warto je odwiedzić