piątek, 19 kwietnia, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainWiadomościX sesja Rady Miasta Jarosławia

X sesja Rady Miasta Jarosławia

Opublikowane

30 maja – X sesja Rady Miasta Jarosławia

30 maja 2019  (czwartek) w sali narad jarosławskiego ratusza odbyły się obrady X sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji. Dyskusja w sprawie Straży Miejskiej od 1:34:00 na nagraniu.

Zapis obrad X sesji Rady Miasta Jarosławia

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z:IX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 kwietnia 2019 r.

IV. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 r.,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

4) w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z gminami sąsiednimi dotyczących przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców wymienionych gmin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu,

6) w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

7) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

9) w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia,

10) w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Jarosławiu,

11) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych”,

12) w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

13) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Jarosław,

14) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

15) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

16) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

17) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

18) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

19) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

20) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

21) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

22) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

23) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”, w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. „Modernizacja płyty rynku w Jarosławiu”,

24) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,

25) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości,

26) w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok.

V. Oświadczenie Rady Miasta Jarosławia w sprawie dokończenia modernizacji linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka na odcinku od Rzeszowa do granicy polsko – ukraińskiej .

VI. Omówienie działalności spółek miejskich: PGKiM, PWiK, MZK, JTBS.

VII. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VIII. Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działania podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX. Wolne wnioski i informacje.

X. Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...

Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu w Jarosławiu

https://www.youtube.com/watch?v=xNCcxvGzsIo Święta Zmartwychwstania - film z Niepublicznego Przedszkola Akademia Uśmiechu w Jarosławiu. POD24

Wiosenne zioła

Jakie są korzyści zdrowotne płynące ze spożywania wiosennych ziół takich jak pokrzywa, pędy sosny,...

Czy wielkanocne pyszności są odpowiednie dla psa i kota?

Wielkanoc to święto, które najczęściej spędzamy w gronie najbliższych, przy wspólnym stole, celebrując wspólny...

Więcej

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności...

LXXVI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXVI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....

Wystawa zbiorowa w Galerii Rynek 6 – Kobieta

VI wystawa kobiet - artystek związanych ze środowiskiem artystycznym z Jarosławia, Przemyśla, Przeworska, Rzeszowa....