wtorek, 27 lutego, 2024
Strona głównamainWiadomościWotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Jarosławia?

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Jarosławia?

Opublikowane

Podczas XI sesji Rady Miasta Jarosławia zaplanowane jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2018.

Omawiany raport o stanie Jarosławia za rok 2018 – link do pobrania

Proponowany porządek obrad XI sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
 
III Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2019 r.
 
IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania:
1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2018”
2) debata nad raportem
3) głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania.
 
V Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2018 r.:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 r.,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2018 r.,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 
VI Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok:
a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2018 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2018 rok,
c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 
VII Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z gminami sąsiednimi dotyczących przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców wymienionych gmin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,
7) zmieniająca Uchwałę nr 120/X/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok,
9) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,
10) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,
11) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do spółki prawa handlowego – Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o z siedzibą w Jarosławiu,
12) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok. 
 
VIII Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.
 
IX Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
 
X Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
XI Wolne wnioski i informacje.
 
XII Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Szukając wspólnego mianownika….

To był dzień , kiedy nagle zgasły wszystkie reklamy na Times Square i Fifth...

Zanim przyjmiesz małego kotka do domu.

Światowy Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego, ale dla miłośników kotów każdy dzień jest świętem. Koty przynoszą korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przygarnięcie kota to początek długiej przygody i ważne jest, aby zapewnić mu najlepszy start. Przeczytaj jak to zrobić.

Jarosławska Droga Krzyżowa 2024

W piątek 16 lutego odbędzie się w Jarosławiu wspólna dla wszystkich parafii Droga Krzyżowa...

XXXIII Podkarpacki Festiwal Piosenki 

Zaproszenie do udziału w 33. edycji Podkarpackiego Festiwalu Piosenki "Śpiewaj razem z nami"! Organizowane...

Więcej

LXXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Porządek obrad LXXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad....

W oczekiwaniu na epilog – wernisaż wystawy w Małej Galerii

W dniu 07 12 2023 w Małej Galerii JOKiS odbył się wernisaż Teresy Ulmy...

LXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....