poniedziałek, 2 października, 2023

III sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

17 grudnia 2018 w sali narad jarosławskiego magistratu odbyły się obrady III sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji. 

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

II Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 grudnia 2018 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy,

2) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

5) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2018 r.,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,

7) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 r.,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 r.

V Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Jarosławia na 2019 r.

VI Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VII Wolne wnioski i informacje.

VIII Zakończenie obrad.

najnowsze

Sezon 2023 w pełni – Arboretum Bolestraszyce

Arboretum w Bolestraszycach to piękne miejsce pełne roślin i wystaw. Pogoda sprzyja, więc warto je odwiedzić