czwartek, 8 czerwca, 2023

Zadbana Pani w kapeluszu. Niełatwy życiorys reżyserki teatru kukiełkowego

Zobacz też

Izabella Melińska urodziła się w 13 września1912 roku we Lwowie jako córka urzędnika katastru, będąc jedynym dzieckiem swoich rodziców. Ojciec zmarł, a matka powtórnie wyszła za mąż za profesora Politechniki Lwowskiej, co wpływało na atmosferę intelektualną otwartego domu, odwiedzanego przez licznych studentów 1.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że nieznane pozostaje nazwisko rodowe Melińskiej, ani nazwisko jej ojczyma, co ułatwiłoby np. poszukiwania dokumentów jej dotyczących.

Izabella uczęszczała do Zakładu Naukowo -Wychowawczego SS. de Notre Dame we Lwowie (obejmującego szkołę podstawową i gimnazjum humanistyczne), który ukończyła w 1932 roku.

Po opuszczeniu gimnazjum miała- jak pisze – ,,wysłuchany rok historii sztuki, rok kursu handlowego i roczny kurs gospodarczy w Snopkowie” (Główna Szkoła Gospodarcza Żeńska w Snopkowie, na obrzeżach Lwowa – dop. autora) 2.

W wykazie nazwisk i adresów Snopkowianek figuruje tylko jedna Izabela (nb. przez jedno l), zam. we Lwowie: Kotulanka Izabela – Krzyworączka 3. Czy pod tymi dwoma nazwiskami, ojca i ojczyma (?), kryje się późniejsza Melińska? Szansę na rzetelne i nie budzące wątpliwości sprawdzenie tego faktu dawałaby jedynie wyprawa do Lwowa.

W latach 1933-1934 Melińska została zatrudniona w zaprzysiężonej firmie buchalteryjnej ,,Fiducia” we Lwowie 4.


1. http://smj.jaroslaw.pl/aktualnosci/424-izabeli-meliskiej-wychowawczyni-modziey-i-tworczyni-teatru-kacperekq.

2. Życiorys i kwestionariusz osobowy I. Melińskiej w związku podjęciem przez nią pracy w PSS w Jarosławiu w 1953 r. (ze zbiorów Jerzego Czechowicza).

3.Snopkowianka”, Lwów – Snopków 1938, s. 33, https://pochodzimyzelwowa.pl/snopkow-prywatny-instytut-gospodarczego-ksztalcenia-kobiet/

4. Życiorys i kwestionariusz osobowy

najnowsze

LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 maja 2023 roku, objął m.in uchwały zmieniające uchwałę budżetową na rok 2023.