środa, 29 listopada, 2023

Zadbana Pani w kapeluszu. Niełatwy życiorys reżyserki teatru kukiełkowego

Zobacz też

Izabella Melińska urodziła się w 13 września1912 roku we Lwowie jako córka urzędnika katastru, będąc jedynym dzieckiem swoich rodziców. Ojciec zmarł, a matka powtórnie wyszła za mąż za profesora Politechniki Lwowskiej, co wpływało na atmosferę intelektualną otwartego domu, odwiedzanego przez licznych studentów 1.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że nieznane pozostaje nazwisko rodowe Melińskiej, ani nazwisko jej ojczyma, co ułatwiłoby np. poszukiwania dokumentów jej dotyczących.

Izabella uczęszczała do Zakładu Naukowo -Wychowawczego SS. de Notre Dame we Lwowie (obejmującego szkołę podstawową i gimnazjum humanistyczne), który ukończyła w 1932 roku.

Po opuszczeniu gimnazjum miała- jak pisze – ,,wysłuchany rok historii sztuki, rok kursu handlowego i roczny kurs gospodarczy w Snopkowie” (Główna Szkoła Gospodarcza Żeńska w Snopkowie, na obrzeżach Lwowa – dop. autora) 2.

W wykazie nazwisk i adresów Snopkowianek figuruje tylko jedna Izabela (nb. przez jedno l), zam. we Lwowie: Kotulanka Izabela – Krzyworączka 3. Czy pod tymi dwoma nazwiskami, ojca i ojczyma (?), kryje się późniejsza Melińska? Szansę na rzetelne i nie budzące wątpliwości sprawdzenie tego faktu dawałaby jedynie wyprawa do Lwowa.

W latach 1933-1934 Melińska została zatrudniona w zaprzysiężonej firmie buchalteryjnej ,,Fiducia” we Lwowie 4.


1. http://smj.jaroslaw.pl/aktualnosci/424-izabeli-meliskiej-wychowawczyni-modziey-i-tworczyni-teatru-kacperekq.

2. Życiorys i kwestionariusz osobowy I. Melińskiej w związku podjęciem przez nią pracy w PSS w Jarosławiu w 1953 r. (ze zbiorów Jerzego Czechowicza).

3.Snopkowianka”, Lwów – Snopków 1938, s. 33, https://pochodzimyzelwowa.pl/snopkow-prywatny-instytut-gospodarczego-ksztalcenia-kobiet/

4. Życiorys i kwestionariusz osobowy

najnowsze

LXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Informacja...