piątek, 29 września, 2023

XIV sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

21 października odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Jarosławia. Projekty uchwał oraz sprawozdania dostępne są w BIP, pod tym linkiem. Jak zawsze obrady były transmitowane.

Porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 września 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu i wyboru Komisji Skrutacyjnej,

2) w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy,

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy,

8) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Tuczempy przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Tuczempy,

9) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Kostków przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Kostków,

10) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020,

11) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – redukcja emisji”,

12) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w związku z realizacją zadań pn. Inwestycje drogowe na terenie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

14) w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

15) w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

16) w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

17) w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

18) w sprawie uchwalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarzy oraz urządzeń cmentarnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

19) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok,

20) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Jarosławia. 

V Informacja o stanie placówek oświatowych w rozpoczętym roku szkolnym 2019/2020.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

najnowsze

Sezon 2023 w pełni – Arboretum Bolestraszyce

Arboretum w Bolestraszycach to piękne miejsce pełne roślin i wystaw. Pogoda sprzyja, więc warto je odwiedzić