niedziela, 10 grudnia, 2023

IX sesja Rady Miasta Jarosławia

Zobacz też

29 kwietnia – sesja RM Jarosławia

Zobacz też- Rada Miasta Jarosławia unieważniła styczniową uchwałę

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z:

* VII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 marca 2019 r.,

* VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta jarosławia z dnia 8 kwietnia 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta jarosławia na 2019 rok,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Dokumentacja projektowa (ZRID) na rozbudowę ul. Misztale wraz z połączeniem z ul. Dolnoleżajską”, „Dokumentacja projektowa (ZRID) na rozbudowę ul. Akacjowej”, „Dokumentacja projektowa (ZRID) na rozbudowę bocznej ul. Pogodnej (działka nr 464/2) wraz z ulicami bocznymi (zgodnie z MPZP)”, „Dokumentacja projektowa zabezpieczenia osuwiska przy ul. Krakowskiej na wysokości bazyliki oo. dominikanów”,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

9) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 r.

V Omówienie stanu dróg po akcji zimowego utrzymania – Raport o stanie dróg gminnych na terenie miasta Jarosławia.

VI Ocena zasobów pomocy społecznej.

VII Rozwiązywanie problemów społecznych miasta Jarosławia – 2019 r.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

IX Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działania podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

X Wolne wnioski i informacje. 

XI Zakończenie obrad.

najnowsze

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w zimowej scenerii

Kilka zdjęć z Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywającego się na jarosławskim Rynku. Zdjęcia wykonane wieczorem w piątek 9 grudnia. Rynek w...