środa, 29 maja, 2024
SeoHost.pl
Strona głównamainNadesłane filmyXLIX sesja Rady Miasta Jarosławia

XLIX sesja Rady Miasta Jarosławia

Opublikowane

Transmisja obrad Rady Miasta Jarosławia

Porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 maja 2022 roku.

IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania:

1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2021”,

2) debata nad raportem,

3) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania.

V Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2021 r.:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosławia,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 r.,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Jarosławia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,

d) dyskusja,

e) głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2021 r.

VI Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok:

a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2021 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2021 rok,

c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok,

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

VII Podjęcie uchwał

1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2022/2023,

3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2022,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

17) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

18) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

19) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji Strategicznych – edycja druga,

20) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu „Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs parasolowy” RPO WP na lata 2014-2020,

21) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowane gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga,

22) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga,

23) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,

24) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

25) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

26) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok,

27) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

28) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

29) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

30) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok.

VIII Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w zakresie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Jarosławia.

IX Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

X Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XI Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad.

Jarosław na starych pocztówkachspot_img

Najnowsze na stronie

Pożyjemy zobaczymy…

Nawet w zniewolonym przez politykę oraz służby specjalne człowieku pozostaje nosicielem myśli wolnej. Jak...

Wiosenna Ochrona Oczu: dieta, okulary i innowacyjne metody

Wiosna to czas kiedy nasze oczy narażone są na większą ilość szkodliwych czynników. W...

Noc Zwiedzania Rynku – Jarosław 2024

Zapraszamy na wyjątkową Noc Zwiedzania Rynku w Jarosławiu, która odbędzie się 18 maja. To...

Edukacyjne Widowisko: Polacy, którzy Zmienili Świat

Biuro Niepodległa, Urząd Miasta Jarosławia oraz Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają na bezpłatne,...

Więcej

Wywiad z Marcinem Nazarewiczem

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Marcinem Nazarewiczem, nowo wybranym burmistrzem Jarosławia. Dziennikarze "Ekspresu Jarosławskiego"...

I sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie zaświadczeń o...

LXXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 24.04.2024 

Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....