niedziela, 10 grudnia, 2023
Strona głównamainNadesłane filmyXLIX sesja Rady Miasta Jarosławia

XLIX sesja Rady Miasta Jarosławia

Opublikowane

Transmisja obrad Rady Miasta Jarosławia

Porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 maja 2022 roku.

IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania:

1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2021”,

2) debata nad raportem,

3) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania.

V Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2021 r.:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosławia,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 r.,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Jarosławia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,

d) dyskusja,

e) głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2021 r.

VI Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok:

a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2021 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2021 rok,

c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok,

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

VII Podjęcie uchwał

1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2022/2023,

3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2022,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

17) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

18) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

19) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji Strategicznych – edycja druga,

20) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu „Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs parasolowy” RPO WP na lata 2014-2020,

21) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowane gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga,

22) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga,

23) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,

24) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

25) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,

26) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok,

27) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

28) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

29) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

30) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok.

VIII Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w zakresie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Jarosławia.

IX Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

X Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XI Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad.

Najnowsze na stronie

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w zimowej scenerii

Kilka zdjęć z Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywającego się na jarosławskim Rynku. Zdjęcia wykonane wieczorem w...

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii – koncert

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiegoz okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii 12 grudnia 2023...

W oczekiwaniu na epilog – wernisaż wystawy w Małej Galerii

W dniu 07 12 2023 w Małej Galerii JOKiS odbył się wernisaż Teresy Ulmy...

Trudne warunki na drogach

Panująca obecnie aura powoduje trudne warunki na drogach. Policjanci apelują o rozwagę i zdrowy...

Więcej

LXXI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXXI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3....

LXV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Porządek obrad LXIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 maja 2023 roku, objął m.in uchwały zmieniające uchwałę budżetową na rok 2023.

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego 

Dnia 11 maja odbyła się LXIV nadzwyczajna sesja rady Powiatu Jarosławskiego zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023. Podjęto też uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.