Dzisiaj : Cezarego Donata Jutro : Miroslawa Aleksandra

Nasze informacje

Jarosław i okolice

poniedziałek, 27 marzec 2017 08:34

XLV sesja Rady Miasta Jarosławia

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołów z:

XL sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 13 lutego 2017 r. 
XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 2 marca 2017 r., 
XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 6 marca 2017 r., 
XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 6 marca 2017 r., 
XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 10 marca 2017 r.

IV. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat rozwiązywania problemów społecznych miasta Jarosławia - 2017 r.
V. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2016 r. 
VI. Sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny" za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

VII. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław za 2016 rok.
VIII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
IX. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

X.
 Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie,
4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
6) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,
7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
8) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2017,
9) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
13) w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Jarosław i nadanie jej statutu,
14) w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
17) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
18) w sprawie kryteriów wraz z liczba punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław,
19) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
20) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
21)  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia,
22)  w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023.

  XI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  XII. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
  XIII. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
  XIV. Wolne wnioski i informacje.
  XV. Zakończenie obrad.
  Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 marzec 2017 09:06

  Media

  XLV sesja Rady Miasta Jarosławia TP Media / YouTube

  Skomentuj

  Nasze galerie

  Balkonik

  Wybrane zdjęcia

  Jarmark Benedyktynski Autor-Nata

  Orsettich noca

  Ratusz K.Mruk

  Ratusz K.Muk

  Back To Top