Dzisiaj : Urszuli Hilarego Jutro : Filipa Korduli

Nasze informacje

Jarosław i okolice

poniedziałek, 13 luty 2017 07:31

Sesja Rady Miasta Jarosławia - 13 02 2017

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 19 stycznia 2017 r.
IV. Dyskusja - podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
V. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019,
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2017 rok,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Jarosławia,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Jarosław, a udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów,
6) w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2032,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016 - 2026 oraz zaciągnięcia zobowiązań wykraczajacych poza rok budżetowy 2016,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych,
13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
15) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
16) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
17) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia" oraz zaciągnięciu zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,
18) w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.
VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VII. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
VIII. Delegowanie przedstawicieli Rady Miasta do prac w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu przygotowania projektu listy przydziału mieszkań na rok 2017r.
IX. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
X. Wolne wnioski i informacje.
XI. Zakończenie obrad.

Ostatnio zmieniany czwartek, 22 marzec 2018 09:33

Media

XL Sesja Rady Miasta Jarosławia - 13 luty 2017

Wybrane zdjęcia

Jarmark Benedyktynski Autor-Nata

Orsettich noca

Ratusz K.Mruk

Ratusz K.Muk

Back To Top